Azorean Colours

Informal photo with EP president Mr. António tajani